STATUTEN
Vereniging Ondernemingsraden Groothandel en Detailhandel (V.O.G.D.) 

  
Artikel 1. STATUTEN
Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemingsraden Groothandel en Detailhandel (V.O.G.D.)
Zij heeft haar zetel in Zevenhuizen, gemeente Zuidplas.

Artikel 2. DOEL

De vereniging heeft ten doel:
a. om de leden een netwerk te bieden om toekomstgericht te blijven denken en werken;
b. om de gezamenlijke belangen van de leden te behartigen bij politieke en maatschappelijke instanties;

Artikel 3. DOEL EN BOEKJAAR

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4. LIDMAATSCHAP
Definitie
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

Artikel 5. TOELATING
Als lid worden toegelaten ondernemingsraden van groothandel en detailhandel en wel nadat men schriftelijk een verzoek dien aangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6. SCHORSING
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7. EINDE

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. in geval van faillissement, surseance van betaling of elk ander gevalwaarin het lid het beheer over zijn zaken verliest. Het lid krijgt demogelijkheid aan te tonen dat deze omstandigheden het zijn van een goedlid niet in de weg staan;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de Secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste van de elfde maand van het boekjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door de vereniging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs vanlidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
 4. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  b. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van de reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  c. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt,blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het BurgerlijkWetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Artikel 8. GELDMIDDELEN

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
 2. leder lid betaalt contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdensde jaarvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 9. BESTUUR
Samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag, aftreden.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd, mits zij affiniteit hebben ofhebben gehad met medezeggenschap in de groothandel en/of detailhandel. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden der geldiguitgebrachte stemmen.
 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
 5. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 10. BESTUURSMACHT

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Slechts na goedkeuring van de algemene vergadering, is het bestuur bevoegdte besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van register goederen,en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zichvoor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het in de vorige zin bepaalde geldt mede voor de bevoegdheid tot  vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 3. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan een bestuurder toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging (zoalsbijvoorbeeld in artikel 10 lid 2 van deze statuten) kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
 4. De bestuurders kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordiging bevoegdheid als in lid 1 en 2bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen met dien verstande dat indiende penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over banksaldi zulks slechts mogelijk isbinnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen .

Artikel 12. BOEKHOUDING

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Onverminderd het bepaalde in de wet en deze statuten is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en de lasten van de vereniging op te maken.
 3. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden gedurende de wettelijk vastgesteldejaren te bewaren.

Artikel 13. INSCHRIJVING IN VERENIGINGENREGISTER
De bestuurders van de vereniging zijn verplicht de vereniging te doen inschrijven in het openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft en zij dragen zorg dat in het register steeds worden ingeschreven de overige gegevens bedoeld in artikel 29 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14. ALGEMENE VERGADERINGEN
Bevoegdheid algemene vergadering
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

Artikel 15. JAARVERGADERING, JAARVERSLAG, KASCOMMISSIE

 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar(de jaarvergadering), behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijnkanieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee (2) leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Artikel 16. BIJEENROEPING

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van eentermijnvan tenminste (8) acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
 2. Behalve de in artikel 15 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd istot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indiendaarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping en er algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept; de verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellender notulen

Artikel 17. TOEGANG, STEMRECHT, STEMMING

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. leder lid wijst een persoon die lid is van de ondernemingsraad aan die, daartoe gemachtigd namens het lid, de rechten van het Lidmaatschap uitoefent, met inbegrip van het stemrecht, terwijl tevens een reserve-lid wordt aangewezen. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
 2. Het stemrecht over besluiten waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid van de vereniging of lid van een orgaan (zoals bestuur of (kas)commissie), rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, komt niet toe aan die personen , en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn. Een onbekwame (minderjarige of onder curatele gestelde) die lid is van de vereniging, kan zijn stemrecht daarin zelf uitoefenen.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen vanvoorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stem men wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheidheeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantalder uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij/zij gekozen, die bij die tweede stemming demeerderheid deruitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen stakenbeslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachtestemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 6. Een ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemdover een niet schriftelijk voorstel.Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel dejuistheid daarvan wordt betwist,vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemmingvervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18. LEIDING, NOTULEN

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Artikel 19. TEGENSTRIJDIG BELANG

In alle gevallen waar in de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan dealgemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

Artikel 20. STATUTEN WIJZIGING
Oproeping, voorstel, besluit

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van dealgemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal wordenvoorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee derden van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal geldige uitgebrachte stemmen.

Artikel 21. BESLUIT ALLE LEDEN
Het in artikel 20 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 22. NOTARIËLE AKTE EN OPENBAARMAKING

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden dezer akte is daarvan ieder bestuurslid bevoegd.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 23. WIJZIGING BEPALING WELKE BEVOEGDHEID TOT WIJZIGING BEPERKT
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Artikel 24. ONTBINDING EN VEREFFENING

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waar in tenminste drie vierdenvan de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen verefferaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zovermogelijk van kracht in stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haarworden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 7. Voorzover daarvan in de vorige leden niet is afgeweken, is het bepaalde in de artikelen 23 en volgende van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 25. BEWAREN BOEKEN EN BESCHEIDEN
Omtrent het bewaren van de boeken en bescheiden van de vereniging is het bepaalde in de wet(thans artikel 24 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) van toepassing.

Artikel 26. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van een gebouw van de vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een derde gedeelte van de leden van de vereniging. Voor de wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 20 lid 3 van overeenkomstige toepassing
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Artikel 27. VRIJWARING

Om makkelijker een bestuurder voor de vereniging aan te kunnen trekken en te behouden, geldt, voor zover niet uitdrukkelijk met de betreffende bestuurder anders is overeengekomen, het volgende:

1.    Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan bestuursleden en aan voormalige bestuursleden
 vergoed:

       a.  de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie als bestuurslid die zij op verzoek van de vereniging vervullen of hebben vervuld;

       b.  eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en

       c.  eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de vereniging treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten;

            een en ander onverminderd het hierna bepaalde.

2.    De vereniging zal de bestuursleden en voormalige bestuursleden in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook  vergoeden:
 a.    de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente,
 b.    de proceskosten welke het bestuurslid is gehouden te voldoen,
 c.    door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en
        de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid
        zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure;
een en ander
        onverminderd het hierna bepaalde.

3.   De vereniging zal het bestuurslid schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van het bestuurslid door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen, een en ander onverminderd het hierna bepaalde.

4.   Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen van bestuursleden en voormalige bestuursleden, een en ander onverminderd het hierna bepaalde.

5.   Mocht de vereniging het bestuurslid of voormalige bestuurslid aansprakelijk stellen ter zake van schade die de vereniging lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van het bestuurslid, dan vergoedt de vereniging eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van het bestuurslid, een en ander onverminderd het hierna bepaalde.

      Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de vereniging, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de vereniging vergoede bedrag. Alvorens de vereniging tot betaling overgaat kan de vereniging zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling.

6.    Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover:

       (i)  door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of

       (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De vereniging kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Nieuwerkerk aan den IJssel , gemeente Zuidplas, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerp akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.