HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging Ondernemingsraden Groothandel en Detailhandel (V.O.G.D.)

Artikel 1. Lidmaatschap

 1. Een ondernemingsraad werkzaam voor een Groothandel of Detailhandel kan zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat.
 2. Het lidmaatschap sluit men af voor minimaal één vol kalenderjaar.
 3. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 4. Aanmelding in de loop van het kalenderjaar worden niet gezien als één vol kalenderjaar.
 5. Het lidmaatschap kan worden beëindigd, met in acht name van het bepaalde in artikel 7 van de statuten.
 6. Elk lid stelt twee personen beschikbaar voor het bijwonen van de vergaderingen van de vereniging

Artikel 2. Werkwijze Secretariaat

 1. De vereniging komt in vergadering bijeen in de volgende gevallen:
        a. Op verzoek van de voorzitter,
        b. Op verzoek, met redenen omkleed, van tenminste 4 leden.
 2. De voorzitter bepaalt plaats en tijd van de vergadering. Een vergadering op verzoek van de leden wordt gehouden binnen 14 dagen nadat hun verzoek daartoe bij de secretaris is binnengekomen.
 3. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden.
  De bijeenroeping geschiedt ten minste 7 dagen voor de te houden vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen.
 4. Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de meerderheid van de leden aanwezig is.
 5. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de leden, het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag van de vergadering, evenals het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de vereniging bestemde en uitgaande stukken, het beheren van de website in overleg met de webmaster.
 6. De leden kunnen bij de secretaris een voorstel indienen voor plaatsing van een onderwerp op de agenda.
 7. Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering van de vereniging maakt de secretaris een verslag van die vergadering op en zendt het toe aan de leden van de vereniging.
 8. De leden dragen zelf zorg voor de communicatie in hun eigen bedrijf en zijn als zodanig ook zelf verantwoordelijk.
 9. De secretaris maakt jaarlijks voor 1 maart een verslag op van de werkzaamheden van de vereniging en de commissies van de vereniging in het afgelopen jaar. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de leden van de vereniging.

Artikel 3. Geldmiddelen

 1. De jaarlijkse contributie, vastgesteld tijdens de algemene jaarvergadering, dient te worden gestort op de bankrekening van de penningmeester van de vereniging.
 2. De contributie van het lopende jaar wordt vermeld op de schriftelijke bevestiging van acceptatie lidmaatschap, welk een nieuw lid ontvangt van het Bestuur.
 3. Indien aanmelding geschiedt in de loop van het kalenderjaar, zal de contributie naar rato over dat jaar worden berekend.
 4. De penningmeester draagt zorg voor correcte en tijdige betaling van alle facturen en declaraties van de vereniging.
 5. Facturen en declaraties moeten worden ingediend bij de penningmeester.
 6. De penningmeester is verantwoordelijk voor de geldmiddelen onder zijn beheer en draagt zorg voor een correcte verslaglegging van alle inkomsten en uitgaven.
 7. Alle incidentele, niet vooraf door het bestuur geaccordeerde uitgaven boven de €  1.500,00 moeten worden geaccordeerd door voorzitter of secretaris.
 8. Jaarlijks maakt de penningmeester voor 1 maart een financieel verslag op van het vorige kalenderjaar.
 9. De kascommissie voert jaarlijks een controle uit op het beheer van de penningmeester en rapporteert op de jaarvergadering haar bevinding.
 10. Het financieel verslag behoeft de goedkeuring van de leden.

Artikel 4. Verkiezing en Stemrecht

 1. leder jaar treedt één bestuurslid af volgens een rooster van aftreden en wordt één nieuw bestuurslid gekozen.
 2. Het aftredende bestuurslid kan zich terstond herkiesbaar stellen.
 3. Hebben zich meerdere kandidaten aangemeld, dan volgt er een verkiezing.
 4. De vereniging beslist bij meerderheid van stemming.
 5. leder lid brengt één stem uit.
 6. Ter bepaling of aan dit voorschrift wordt voldaan tellen blanco stemmen niet mee.
 7. Per volmacht stemmen is niet toegestaan.
 8. Over zaken wordt mondeling gestemd.
 9. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd.
 10. Indien bij een besluit met betrekking tot benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats tussen de eerste twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen, die alsdan de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Indien de stemmen staken, zal één maand rust in acht worden genomen, alvorens wordt overgegaan tot aanwijzing door middel van het lot.
 11. Bij staking van stemmen over een voorstel tot een door de vereniging te nemen besluit dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 5. Commissies

 1. Commissies worden ingesteld door de algemene vergadering van leden.
 2. Een commissie behandelt voor de vereniging het onderwerp van zijn commissie.
 3. Onderwerpen worden aangedragen door de leden of komen vanuit de commissie zelf.
 4. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
 5. De commissie vergadert op verzoek van zijn voorzitter en/of op het verzoek van tenminste twee leden.
 6. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de leden, het opmaken van de agenda en het verslag, evenals de correspondentie.
 7. De secretaris maakt verslag op van de vergadering van de commissie en stuurt een afschrift hiervan op naar het secretariaat van de vereniging.
 8. Tijdens de algemene vergadering van leden doet de voorzitter van de commissie een mondeling verslag van de werkzaamheden van de commissie.
 9. Jaarlijks voor 1 februari maakt de secretaris een jaarverslag op van de werkzaamheden van de commissie, (stuurt dit op naar het secretariaat van de vereniging), dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van de vereniging.
 10. Commissies moeten tenminste uit drie leden bestaan. De commissie bepaalt zelf haar maximum.
 11. Leden kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij geven daarvan onder opgave van redenen schriftelijk kennis aan de voorzitter van de commissie, die op zijn beurt het bestuur inlicht.
 12. Verzoeken voor financiële bijdragen en overige faciliteiten dient men schriftelijk aan te vragen bij het bestuur. Bij afwijzing van het bestuur kan de voorzitter van de commissie het verzoek neerleggen in de algemene ledenvergadering. Deze beslist dan bij meerderheid van stemmen.

Artikel 6. Slotbepaling

 1. Dit reglement kan worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de algemene ledenvergadering.
 2. In de vergadering waarin wordt besloten het reglement te wijzigen of aan te vullen dienen tenminste twee derden van de leden van de vereniging aanwezig te zijn.
 3. Een zodanig besluit behoeft ten minste een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen. Ter bepaling of aan dit voorschrift is voldaan tellen blanco stemmen niet mee. Tevens is stemmen bij volmacht niet toegestaan.
 4. Indien het quorum niet wordt behaald wordt er een extra ledenvergadering gepland binnen 3 weken waarbij de dan aanwezige meerderheid beslist.
 5. De secretaris verstrekt onverwijld een exemplaar van de wijziging of aanvulling aan ieder lid.


Voorzitter V.O.G.D.,     P.N.M. (Peter) Niemantsverdriet

Secretaris  V.O.G.D.,   N.J. (Nico) Sleeuwenhoek